องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
สำนักปลัด


นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาวสุกฤตา  สุดสะอาด
นายสุนทร ชัยดี
นางสาวปรินดา  เนตรวิเชียร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญพิชญา ลัดทา
พ.จ.อ.อรุณ ชัยสวัสดิ์
นางกาญจนา ศรีแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอารีรัตน์ เอกวงษ์
นายรุ่งนิรันทร์  สุดทองพัชร์
นายเสถียน หล้าชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
นักการ


นายธวัชชัย มูลพันธ์
นายสิทธิ์สยาม ต่างใจ
นายอธิพงษ์ ศรีสุวอ
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างเหมา)
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างเหมา)
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างเหมา)


นายทองมา จันทร์จิตร
นายวุฒิชัย อินทะมาตย์
นายวิชัย วิชัยยา
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างเหมา) พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างเหมา) พนักงานกู้ชีพกู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)


นายสมคิด เชื้อไร่
นายธนากร สุ่ยหล้า
นายวิญญู  ผมหอม
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา) พนักงานกู้ชีพกู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา) พนักงานกู้ชีพกู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
นายกิตติกร ณฐชัยภัทรธรณ์
นางสุพัตรา  เครื่องพาที
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย (พนักงานจ้างเหมา)
แม่บ้าน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign