องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]36
2 ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต [ 28 ม.ค. 2565 ]110
3 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 28 ม.ค. 2565 ]100
4 ประกาศ มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ม.ค. 2565 ]97
5 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ม.ค. 2565 ]107
6 ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 ม.ค. 2565 ]101
7 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 28 ม.ค. 2565 ]107
8 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ม.ค. 2565 ]98
9 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. [ 28 ม.ค. 2565 ]91
10 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2565 ]99
11 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]103
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]112
13 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 26 มิ.ย. 2562 ]133
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign