องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]62
22 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]61
23 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้แก่ประชาชน [ 3 ต.ค. 2565 ]28
24 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]99
25 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]28
26 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]111
27 เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด [ 6 ก.ค. 2565 ]21
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การประกาศใช้ระเบียบกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน พ.ศ. 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]93
29 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) [ 6 มิ.ย. 2565 ]81
30 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ [ 23 พ.ค. 2565 ]22
31 ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค [ 10 พ.ค. 2565 ]18
32 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อพิพาท และความเดือดร้อนของของประชาชน [ 31 มี.ค. 2565 ]142
33 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]145
34 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ ITA ของผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 2 มี.ค. 2565 ]163
35 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเช็คใหม่แทนเช็คหมดอายุ [ 22 ก.พ. 2565 ]144
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 21 ก.พ. 2565 ]165
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]71
38 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล [ 27 ม.ค. 2565 ]101
39 แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]18
40 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 ม.ค. 2565 ]153
 
|1หน้า 2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign