องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
คลังความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 27 ก.ค. 2566 ]17
2 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเรียงตามวันเดือนปีเกิด [ 23 มิ.ย. 2566 ]23
3 ฐานข้อมูลผู้พิการ [ 23 มิ.ย. 2566 ]20
4 ประชาสัมพันธ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 23 มิ.ย. 2566 ]22
5 บทความเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด [ 23 มิ.ย. 2566 ]24
6 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 23 มิ.ย. 2566 ]20
7 บทความเรื่องวิธ๊ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน [ 13 ก.ค. 2565 ]20
8 บทความเรื่องการใช้พลังงานของคนไทย [ 9 มี.ค. 2565 ]20
9 บทความเรื่องการใช้รถยนต์อย่างประหยัดพลังาน [ 24 ก.พ. 2565 ]19
10 บทความเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ [ 19 ม.ค. 2565 ]20
11 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]103
12 ประกาศ ก.ถ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2565 ]103
13 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 3 ม.ค. 2565 ]104
14 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 3 ม.ค. 2565 ]91
15 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2565 ]88
16 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]89
17 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 3 ม.ค. 2565 ]95
18 ประกาศ ก.ถ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 3 ม.ค. 2565 ]121
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign